3 First Strategic Plans To Fight For Our Air To Breath

การแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) ในเมือง สามารถทำได้ด้วยการวางแผนระยะยาวเท่านั้น ถ้ามีแผน ก็แก้ปัญหาได้

ในอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถดำเนินการในการกำหนดนโยบายและแผนระยะยาวเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วได้ดังนี้

1.) ลดมวลฝุ่นจากภาคอุตสาหกรรม โรงงานในเขตเมืองทุกโรงงานที่ยังสร้างฝุ่นขนาดเล็กออกมาจากกระบวนการผลิต ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นควันจากการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีมวลฝุ่นขนาดเล็กเกิดขึ้นใหม่ โดยการติดตั้งระบบดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งในระดับที่ให้เงินสนับสนุนและติดตั้งให้ทั้งหมด บางส่วน หรือการให้กู้ยืมเพื่อผ่อนชำระ แต่ต้องมีการเข้าไปตรวจวัดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นระยะ เพื่อวัดผลในการลดฝุ่นตามที่กำหนดไว้ หากโรงงานใดไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็ต้องใช้มาตรการควบคุมขั้นเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการหยุดการผลิต หรือย้ายโรงงานนั้นออกจากพิ้นที่เขตเมือง เป็นต้น

2.) ลดมวลฝุ่นจากยานพาหนะที่ใช้การสันดาปภายใน เช่น น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล โดยสนับสนุนให้เกิดการใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนบางส่วนหรือทั้งหมด โดยใช้มาตรการการลดภาษีนำเข้าทั้งตัวรถและชิ้นส่วน ลดภาษีการใช้รถยนต์ และให้ใบอนุญาตสำหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อมีการใช้กันได้ง่ายและแพร่หลาย รัฐต้องเริ่มลงทุนร่วมกับเอกชน ในการจัดการเพิ่มสถานีจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า ตามจุดจอดสาธารณะต่างๆให้มีมากพอเพียง และทำให้เป็นนโยบายระดับเมืองและระดับประเทศในการสนับสนุนยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขับคลื่อน และยานพาหนะที่ไม่สร้างมวลฝุ่นขนาดเล็กทั้งหมด

3.) สร้างนโยบายด้านผังเมืองในการสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการจูงใจและไม่ใช่การบังคับ ยกตัวอย่างเช่น การอนุญาตให้เพิ่มพื้นที่ปลูกสร้างอาคารบนที่ดิน FAR (Floor Area Ratio) เพิ่มขึ้นในลักษณะโบนัสได้ หากเจ้าของโครงการ มีการสร้างพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนเพิ่มขึ้นจากที่กฎหมายกำหนดไว้ในพื้นที่โครงการของตน หรืออาจพิจารณาให้ FAR เพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืน ในพิ้นที่ว่างอื่นๆในเขตนั้นๆที่เป็นที่ตั่งของโครงการด้วยก็ได้ หรือมีมาตรการอื่นๆที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เพิ่มต้นไม้ใหญ่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบเดียวที่ช่วยลดมวลฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ปัญหามวลฝุ่นจิ๋ว ไม่สามารถใช้วิธีการและมาตารการระยะสั้นใดๆที่จะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำอธิบายเดียวที่ปัญหานี้ยังคงอยู่ในเมืองใหญ่ ก็เพราะผู้บริหารเมืองและรัฐ ยังไม่มีความสามารถที่จะกำหนดแผนระยะยาวในการแก้ปัญหา และนำไปปฏิบัติได้ แค่นั้นเอง

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s