Creative Economy is Creativity for Economic

เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือการสร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจ Creative Economy is Creativity for Economic

หัวใจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือการสร้างคนที่มีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจ

ผลผลิตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ ที่ไม่เคยถูกสร้างขึ้นในวิธีนั้นมาก่อน ซึ่งสามารถทำให้ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น เกิดรายได้ให้กับประเทศมากขึ้น และทำให้ความเป็นอยู่ของชุมชนและผู้คนดีขึ้นอย่างยั่งยืน

การสร้างสรรค์ (Creativity) ไม่ใช่แค่ความคิด แต่เป็นกระบวนการทั้งหมดในการสร้าง เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ในการสร้างสรรค์นั้น จะสามารถก่อกำเนิดได้อย่างเรียบง่าย โดยการมองหาความเป็นไปได้ (possibilities) ที่อาศัยอยู่ในบริบท (context) ของการสร้างสรรค์นั้น และถามคำถามกับตนเองในฐานะผู้ทำการสร้างสรรค์นั้นว่า ‘มีอะไรเป็นไปได้บ้าง ในบริบทที่ฉันอาศัยอยู่’

ถ้าบริบทนั้นเป็นย่านหรือเมือง ผู้คนในชุมชนก็จะสำรวจเมืองเพื่อทำความเข้าใจกับบริบทที่เขาอาศัยอยู่อย่างละเอียด ในกระบวนการที่พยายามเข้าใจบริบทที่แท้จริงของชุมชนนั้น ความเป็นไปได้ใหม่ของชุมชนนั้นจะก่อกำเนิดขึ้นท่ามกลางบริบทนั้น ผู้นำของชุมชนในฐานะผู้สร้างสรรค์ ก็จะสร้างความเป็นไปได้นั้นให้ปรากฏเป็นรูปภาพ แผนแม่บท หรือโครงการต่างๆ แล้วโน้มน้าวชุมชนเข้าไปสู่ความเป็นไปได้นั้นร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ขึ้นในชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติตามลำดับ

การสร้างสรรค์ คือการสร้างผู้คนขึ้นเพื่อสร้างการสร้างสรรค์

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือการนำการสร้างสรรค์ของชุมชนนั้นไปสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ใหม่ๆ ในวิธีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

#CreativeDistrictFOUNDATION

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s