ว่าด้วยโครงการริมแม่นำ้เจ้าพระยา

ในช่วงเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยเรามีความชัดเจนในการกำจัดคอรัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย โดยมุ่งความสนใจไปในการกำจัดการคอรัปชั่นจากฟากการเมืองเป็นหลัก รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ตั้งใจร่างขึ้นเพื่อให้ฝั่งด้านการเมืองอ่อนแอและฝั่งราชการมีอำนาจเหนือการเมืองอย่างเห็นได้ชัด ข้าราชการสามารถกำจัดนักการเมืองที่เข้มแข็งและมีแนวโน้มที่จะคอรัปชั่นได้อย่างรวดเร็ว มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นเรื่องดีในการกำจัดการคอรัปชั่นในฝั่งการเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยพูดถึงเลยคือการคอรัปชั่นในฝั่งราชการซึ่งสร้างความเสียหายไปไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันและทำกันมานานในสังคมไทย จนดูเป็นเรื่องปรกติธรรมดา ที่ผ่านมาเวลาที่การเมืองเข้มแข็ง การถ่วงดุลอำนาจระหว่างราชการกับการเมืองก็จะเกิดขึ้นโดยระบบ ทำให้การคอรัปชั่นนั้นมีทิศทางที่ถ่วงดุลกันในแง่ผลประโยชน์ เว้นแต่เสียสามารถเอื้อประโยชน์กันได้ก็มีเฮกันครั้งใหญ่ ปัจจุบัน ยังไม่เคยมีการศึกษาอย่างจริงจังและกว้างขวางว่าผลกระทบของการคอรัปชั่นจากฝั่งไหนกันแน่ที่มีผลกระทบที่แท้จริงกับสังคมไทย ในขณะที่เรากำลังตื่นเต้นกับการที่จะได้กำจัดนักการเมืองที่เราเรียกว่าโกง และให้อำนาจเต็มที่กับข้าราขการที่จะกำจัดนักการเมืองโกงได้อย่างอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น เราก็กำลังให้อำนาจกับข้าราชการที่จะโกงได้อย่างเป็นอิสระด้วยในเวลาเดียวกัน

โครงการก่อสร้างถนนลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาของกทม.นั้น เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนของการได้มาซึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จของฝั่งราชการโดยปราศจากการถ่วงดุลอำนาจของประชาชนโดยอาศัยอำนาจผ่านทางฝั่งการเมือง โครงการที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผล ไม่มีความจำเป็น ไม่มีใครต้องการ และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับสังคม สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของประชาชน และไม่ต้องฟังการทัดทานใดๆ นี่คือตัวอย่างรสชาติของอำนาจเบ็ดเสร็จของรัฐที่เราอาจจะเห็นได้มากขึ้นในอนาคตภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับร่างในปัจจุบัน โครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณที่ดูจะเกินจากความเป็นจริงไปมากกว่าสองเท่าและเร่งรีบจนเกินงามนั้น มันชวนให้ผมอยากตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของโครงการและเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องตอบให้ชัดเจนเพื่อพิสูจน์ถึงความโปร่งใสนั้น หากยังปรากฏว่ายังมีการยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการไปโดยไร้เหตุผลหรือไม่สนใจเสียงคัดค้านของประชาชน ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนของการมีซึ่งอำนาจของข้าราชการที่เอื้อให้เกิดการทุจริตแบบเบ็ดเสร็จ ไร้การคานอำนาจ และเราต้องถามตัวเองว่านี่หรือคือประเทศไทยในแบบที่เราอยากเห็น ประเทศไทยที่รังเกียจคอรัปชั่นหนักหนา แต่อนุญาตให้เกิดการตบตาโกงกินกันซึ่งๆหน้ากว่า 14,000 ล้านบาทโดยไม่ทำอะไรเลย

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s