Governmental Venture Capital (GVC)

มีการประมาณการความเสียหายทางเศรษฐกิจ ที่ทำให้สภาพคล่องของภาคธุรกิจเอกชน หายไปประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท ความเสียหายดังกล่าวนั้น แทบจะไม่มีการชดเชยใดๆจากภาครัฐเลย แม้จะมีการกู้เงินในวงเงินรวมกว่า 9 ล้านล้าน บาทแล้วก็ตาม

นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เป็นไปด้วยความยากลำบาก

เศรษฐกิจไทย ถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก (SME) และธุรกิจขนาคจิ๋ว (Micro Enterprise) มากกว่า 13 ล้านธุรกิจ และเป็นการสร้างรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศ หัวใจในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้น จึงไม่ใช่นโยบายการเงินการคลัง การขึ้นลดดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน แต่เป็นการทำให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็ก โดยเฉพาะธุรกิจขนาดจิ๋ว สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้ต่อไปได้ด้วยการมีสภาพคล่อง โดยการที่รัฐหาทางอัดฉีดเงินทุนลงไปผ่านการชดเชยความเสียหายของธุรกิจ โดยเป็นการร่วมทุน (venture capital) ระหว่างเอกชนกับรัฐ วิธีนี้ จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้เร็วที่สุด

อุปสรรคที่สำคัญคือการร่วมทุนนี้ จะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงกับสัดส่วนความล้มเหลวของ SME ไทย ที่มีสัดส่วนเกือบ 90% แต่ถ้ามีการเพิ่มเกณฑ์ในเรื่องของความต่อเนื่องของธุรกิจเข้าไป ก็น่าจะลดความเสี่ยงของการลงทุนลง และเป็นการอัดฉีดทุนลงไปที่ภาคธุรกิจที่เป็นแกนหลักของระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ดีกว่าภาครัฐจะพยายามทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกันเอง ซึ่งเป็นช่องว่างให้เกิดการคอรัปชั่นมากกว่าขับเคลื่อนประเทศ และเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วพอที่จะทำให้ประเทศพลิกฟื้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล พรรคการเมืองที่มีศักยภาพ อาจนำแนวคิดนี้ ไปเป็นแนวคิดหลักอันหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ก็อาจจะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

แนวคิดนี้ สามารถเริ่มทดลองได้ก่อนกับกรุงเทพมหานคร โดยธุรกิจ SME ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเสียหายจากโควิด-19 อาจเข้าสู่การร่วมทุนกับ กทม. หรือกรุงเทพธนาคม ในรูปแบบของการร่วมทุนแบบ venture capital หรือการร่วมทุนแบบวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการลงทุนระยะสั้น 4 ปี เป็นการลงทุนไม่เกิน 20% ของทุนจดทะเบียน และมีความเสียหายของธุรกิจที่พิสูจน์ได้ในช่วงก่อนและหลังโควิด ผู้ประกอบการธุรกิจเหล่านี้ จะต้องมีแผนในการสร้างรายได้ใหม่ ที่สามารถคืนเงินลงทุนได้ในเวลา 4 ปี หากทำได้ ก็จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

ผู้ค้าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น ตลาดนัดจตุจักร อาจเป็นกลุ่มแรกที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ เนื่องจากกทม.ได้ประโยชน์โดยตรงในการเก็บค่าเช่า หรืออาจร่วมทุนในลักษณะของการเว้นเก็บค่าเช่าในระยะเวลาหนึ่ง ในรายละเอียดอาจต้องดูการเช่าว่าเป็นผู้เช่ารายเดิมหรือไม่ ทำสัญญาตรงหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาคธุรกิจขนาดเล็กอย่างแท้จริง

ในภาพใหญ่ระดับประเทศ การร่วมทุนโดยรัฐนี้ อาจจะเป็นการระดมทุนแบบกองทุน หรือการร่วมลงทุนแบบเจาะจงธุรกิจจากภาคเอกชนที่มีศักยภาพมากกว่าด้วยก็ได้ จะทำให้ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อพลิกฟื้นนั้นทำได้เร็วขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะสามารถทำให้ธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดจิ๋วที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนของการท่องเที่ยว การเกษตร และส่งออกแข็งแรงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อทำงานร่วมกับนโยบายรัฐในรัฐบาลใหม่ที่สนับสนุนเศรษฐกิจมากกว่าการคอรัปชั่น ธุรกิจเหล่านั้นจะกลับมาเป็นเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนประเทศได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง

https://www.researchgate.net/publication/320730102_The_Role_of_Governmental_Venture_Capital_in_the_Venture_Capital_Ecosystem_An_Organizational_Ecology_Perspective

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s