EP 5 Temporary Monopoly / การผูกขาดทางธุรกิจโดยชั่วคราว

https://www.podbean.com/media/share/pb-xv3yn-ed4be6

การได้มาซึ่งความมั่งคั่ง (Wealth) ในปัจจุบันนั้น ได้มาจากการไปสู่การผูกขาดทางธุรกิจโดยชั่วคราว (Temporary Monopoly) ซึ่งมีช่วงเวลาของการผูกขาดนั้นได้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ในการนำธุรกิจกลับไปสู่ความมั่งคั่ง จำเป็นต้องใช้การสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อสร้างธุรกิจกลับไปสู่ Temporary Monopoly และ Wealth ได้อย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่า และนี่เหตุผลว่าทำไมธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต จะไม่สามารถคงอยู่ได้โดยปราศจากการสร้างสรรค์ 

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s