EP 4 Time / เวลาในบทสนทนาของการสร้างสรรค์

https://www.podbean.com/media/share/pb-z8his-ec54fc

ในการสร้างสรรค์ เราจะเลือกให้ความหมายกับเวลาในแบบใด เพื่อให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการสร้างสรรค์ ถ้าเราเริ่มมองเห็นว่ามันไม่มีอนาคตที่ตายตัวสำหรับอดีตของเรา หรือแม้กระทั้งปัจจุบันของเรา หรือแม้ว่าถ้าเราเห็นว่าทั้งหมดของเวลามีแต่ตอนนี้ (Now)การสร้างสรรค์ของเราจะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรบ้าง

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s