Doing. Being. Having.

ผู้คนต่างก็ทำในสิ่งที่เขาทำ ในวิธีที่เขาทำ

เราก็เพียงทำในสิ่งที่เราทำ ในวิธีที่เราทำ

ไม่ได้มีสิ่งใดเลยที่เรา ‘ต้อง’ ทำ อันเป็นผลจากการกระทำของผู้อื่น เราล้วนสามารถ ‘เลือก’ ได้ ว่าเราจะทำสิ่งใดและไม่ทำสิ่งใด

ผู้คนก็ทำสิ่งต่างๆในวิธีที่เขาทำ ไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรา หรือไม่เกี่ยวข้องกับเรา มันก็เป็นสิ่งที่เขาทำและไม่ใช่สิ่งที่เราทำ และเขาก็ ‘เลือก’ ที่จะทำมันในวิธีที่เขาทำ

ทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องของเขา และไม่เกี่ยวกับเรา

สิ่งที่เราทำนั้นสิ สำคัญ เราจะเลือกทำสิ่งใด ในวิธีใด และไม่เลือกทำสิ่งใด ในวิธีใด เหล่านั้นที่เราทำจะเป็นการกำหนดคนที่เราเป็น ในวิธีที่เราเลือกจะเป็น หรือเลือกที่จะทำ และไม่มีสิ่งใดเลยที่อยู่ข้างนอกนั่น จะมาเลือกในสิ่งที่เราเป็น คนที่เราเป็นได้ นอกจากตัวเรา

ผู้คนทำสิ่งหนึ่ง เราก็ทำสิ่งหนึ่ง

เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปแล้ว ในสิ่งหนึ่งทั้งสองนั้น ล้วนมิได้เกี่ยวข้องกันอย่างแท้จริง เรามักจะคิดว่าสิ่งที่เรา ‘ต้อง’ ทำนั้น ถูกกำหนดขึ้น หรือเป็นผลมาจากการกระทำของผู้อื่น เมื่อพิจารณาดูแล้ว แท้จริง สิ่งที่ผู้อื่นทำนั้น ไม่เคยกำหนด หรือเป็นผลที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่เราทำเลย

เราทำทุกสิ่งในวิธีที่เราทำ เพราะเราได้เลือกแล้วที่จะทำมันในแบบนั้น และในวิธีที่เราเลือกที่เราได้เลือกแล้วนั้น กำหนดคนที่เราเป็น ทันทีที่เรา ‘เลือก’ ทำเราเป็นเจ้าของการกระทำนั้น ไม่ใช่สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ผู้คนหรือสถานการณ์ ที่จะเป็นเจ้าของการกระทำของเรา มีแต่ตัวเราที่เป็นเจ้าของการกระทำนั้น

เมื่อการกระทำนั้นคือตัวเรา เราทำมันในวิธีที่เราทำ และเราได้เลือกแล้วว่าเราทำสิ่งนั้นเท่ากับเราได้รับผิดชอบทุกๆสิ่งที่เราทำ ในวิธีที่เราได้ทำมัน เราจะได้เริ่มเริ่มต้นที่จะรับผิดชอบชีวิตเรา และทุกๆสิ่งที่เราทำ รวมถึงทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา

และในวินาทีนั้นเอง เราจะได้เริ่มรับผิดชอบกับชีวิตของเราอย่างแท้จริง และเป็นเจ้าของชีวิตของเรา ไม่ใช่ผู้คนหรือสถานการณ์ที่เป็นเจ้าของชีวิตเรา

และในวินาทีที่เราได้เริ่มรับผิดชอบกับชีวิตของเราอย่างแท้จริง เราจะเริ่ม’มี’ชีวิต

#DiscoveredFrom #SandyRobbins #WhatsSo

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s