การค้นหาคนที่เราเป็นที่แท้จริง

ในสมองของเรา มีส่วนของสมองที่เราเรียกว่า Amygdala ที่มีหน้าที่สั่งให้เราทำงานเวลาเราเจอกับอันตราย สิ่งที่เราต้องเผชิญหน้า ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ การทำงานของ Amygdala จะทำงานก่อนที่สมองส่วนหน้า (Cortex) ที่ใช้ในการประมวลผลด้านเหตุและผลจะทำงาน เสมือนกับการ ‘ปล้น’ (Hijack) การลงมือกระทำ (Action) ไปจากการสมองส่วนของเหตุผล โดยการลงมือกระทำนั้น จะทำได้สามอย่างคือ หนี (Flight), สู้ (Fight) หรือ นิ่ง (Frozen) หลายครั้งที่เราเจอกับการเผชิญหน้าทั้งกายภาพและอารมณ์ และเราคิดว่าเป็น ‘ตัวเรา’ ที่ตัดสินใจนั้น มันปรากฏกับผมว่า มันไม่ใช่ ‘ตัวเรา’ ที่ตัดสินใจ แต่เป็นแค่การทำงานอัตโนมัติของสมองที่ไม่ใช่สมองส่วน ‘เหตุผล’ ของเราที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเจอกับสถานการณ์ตรงหน้าแล้วเรามีประสบการณ์อยากจะ ‘หนี’ ‘สู้หรือต่อต้าน’ หรือ ‘นิ่ง’ ไปนั้น ให้แน่ใจได้เลยว่านั่น ‘ไม่ใช่ตัวเรา’ ที่กำลังจะหนี ต่อต้าน หรือ แน่นิ่งไป ตรงนั้น นั่นไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่คนที่เราเป็นจริงๆ

ถ้าเราปล่อยให้ปรากฏการณ์ Amygdala Hijack เกิดขึ้นบ่อยครั้งเข้า ระบบประสาท (Neuron) นี้ ก็จะเชื่อมโยงกันแข็งแรงมากขึ้นจนเสมือนว่าเป็นจริงว่าเป็นตัวเราที่สั่งการให้หนีหรือต่อต้าน เหมือนกล้ามเนื้อที่ใช้บ่อยมาก ก็จะแข็งแรงมาก ทันทีทีเรามีการแยกแยะ (distinct) ปรากฏการณ์ตรงนี้ได้ และไม่ลงมือทำสอดคล้องกับการสั่งงานของ Amygdala การลงมือทำของเราก็จะสอดคล้องกับสมองส่วนหน้า (Cortex) แทน และเป็นการลงมือทำที่สอดคล้องกับเหตุและผลที่แท้จริง ที่เสมือนเป็นตัวเรามากขึ้น และถ้าเราฝึกฝนมากพอ ระบบประสาทการตอบสนองของสมองส่วนหน้านี้ ก็จะเอาชนะ Amygdala ได้ และทำให้เราลงมือกระทำจากคนที่เราเป็นจริงๆ ชีวิตจะไม่ได้มีแค่ หนี ต่อต้าน หรือนิ่งเงียบ อีกต่อไป และมีชีวิตที่สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างแท้จริง

เขียนขึ้นจากบางส่วนของเนื้อหาที่ได้จากคอร์ส
Being Leader and Exercise Leadership Effectively : An Ontological / Phenomenon Model / Werner Erhard, Micheal Jensen, Steve Zaffron

One comment

  • หมายถึงการมีสติ ตื่นรู้หรือเปล่าคะ ไม่ได้ทำเพราะความเคยชินหรือปฏิกริยาโดยอัตโนมัติ แต่เกิดจากการฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาในทุกการกระทำ ทุกความคิด

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s