ลองล่องยะลา

ผมได้เดินทางลงไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตัวเองเมื่อกลางปีที่ผ่านมา มีความคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ผมได้เห็นความเป็นไปได้ว่า หากเราสามารถทำให้เศรษฐกิจในชุมชนในสามจังหวัดชานแดนภาคใต้ดีขึ้นได้ ก็มีความเป็นไปได้ที่ชาวบ้านจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจะมีชาวบ้านที่ไปร่วมกันก่อเหตุความรุนแรงน้อยลง หลายคนที่ทำลงไปไม่ได้มีต้นเหตุมาจากความขัดแย้งทางความคิดหรือทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นความยากจนด้วยที่ทำให้เขาไม่มีจุดยืนในสังคม และต้องยืนมาจากความขัดแย้งเพื่อให้เขาสามารถคงอยู่ในสังคมได้

โครงการลองล่องยะลา เป็นโครงการเล็กๆ เรามีกัน 18 คนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันที่จะนำความสงบสุขมาสู่ดินแดนแถบนี้ โดยการทำในสิ่งที่เรารัก นั่นคือการถ่ายรูป พวกเราเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วยสถาปนิก นักออกแบบ เจ้าของกิจการ ข้าราชการ web blogger นักข่าว ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ และ ช่างภาพอาชีพ ที่มารวมกันเฉพาะกิจเพื่อลงไปถ่ายรูปในเมืองยะลาระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 โดยรูปที่เราถ่ายเป็นการถ่ายภาพแนว Street Photography เพื่อเปิดเผยให้เห็นมุมมองของเมืองยะลาที่สวยงาม มีชีวิตชีวา และน่าสนใจ ใน 1 วัน และเราจะคัดเลือกรูปเหล่านั้นมา 100 ภาพ เพื่อนำมาแบ่งปัน 1,000 ครั้ง ในสื่อ Social Network ต่างๆ และนำรูปดังกล่าวมาจัดนิทรรศการ เพื่อโน้มน้าวและสร้างการปรากฏใหม่ของยะลา ในฐานะเมืองท่องเที่ยวแบบทางเลือกของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม แบบเดียวกับที่ปาย หลวงพระบาง หรือ เชียงคานเคยถูกสร้างมาในอดีต ซึ่งเราเชื่อว่าอิทธิพลของสื่อ Social Network ต่างๆในปัจจุบันสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก และเมื่อกระแสความนิยมดังกล่าวถูกสร้างขึ้น การท่องเที่ยวในยะลาก็จะดีขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของเมืองดีขึ้น และเป็นต้นกำเนิดที่จะนำความสงบสุขมาสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในที่สุด

One comment

  • กราบขอบพระคุณทุกบริบทนำเสนอจากคุณท่าน เปี่ยมด้วยประสบการณ์ล้ำค่า พลังแห่งแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ ส่วนบุุคคล องค์กร และ ประเทศชาติ – The Language of Creativity

    อาภาพรรณ

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s